Tuesday, December 23, 2008

โครงการหนูน้อยรักผักสวนครัว

โครงการหนูน้อยรักผักสวนครัว
1. หลักการและเหตุผล
ความสัมพันธ์ของครอบครัวมีส่วนในการส่งเสริมด้านความรัก ความอบอุ่น เมื่อเด็กมาที่โรงเรียนทางโรงเรียนก็จะมีครูผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก ดังนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าใจถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นสำหรับเด็กนั้น จึงได้เริ่มจัดโครงการ หนูน้อยรักผักสวนครัวผักที่จะนำมาปลูกคือ ผักบุ้งจีนเพราะผักบุ้งจีนเป็นผักชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และการเจริญเติบโตสามารถขึ้นได้รวดเร็วทนต่อสภาพอากาศ เพื่อให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับทางโรงเรียนทำให้พ่อแม่ลูกได้ปลูกผักสวนครัวร่วมกัน เด็กจะเห็นคุณค่าและดูแลผักที่ตนเองปลูกร่วมกับผู้ปกครอง


2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครู
2. เพื่อให้ผู้ปกครองและลูกได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในการทำกิจกรรม
3. เพื่อให้เด็กได้รู้จักการดูแลผักที่ปลูกร่วมกับผู้ปกครอง
4. เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองสังเกตการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน
5. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครูกับผู้ปกครอง
5. เพื่อนำผักสวนครัวที่ปลูกร่วมกันนำไปประกอบอาหารที่บ้าน
6. เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองคิดทำเมนูจากผักบุ้งจีนและนำมาสนทนากับครูและเพื่อน3. เป้าหมาย
( ปริมาณ ) ผู้ปกครองจำนวน 10 คน
ผู้ปกครองได้นำวิธีการปลูกผักสวนครัวไปปลูกที่บ้าน ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและครูกับผู้ปกครองสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมของลูกขณะที่อยู่บ้านและอยู่ที่โรงเรียน (คุณภาพ ) สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน โรงเรียน ผู้ปกครองและครู การนำผักสวนครัวที่ปลูกร่วมกันนำไปประกอบอาหารที่บ้านคิดทำเมนูจากผักบุ้งจีนและนำมาสนทนากับครูและเพื่อน


4. ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน
ขั้นที่ 1. ปรึกษาอาจารย์นิเทศจัดทำโครงการหนูน้อยรักผักสวนครัว
ขั้นที่ 2 นำเสนอโครงการต่อผู้อำนวยการ
ขั้นที่ 3 จัดทำหนังสือเรียนเชิญผู้ปกครองเข้ามาทำกิจกรรม โครงการหนูน้อยรักผักสวน
ครัว
ขั้นที่ 4 ดำเนินงานตามโครงการเมื่อผู้ปกครองเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับเด็กแล้ว เด็กและ ผู้ปกครองร่วมกันสังเกตการเจริญเติบโตของผักบั้งจีน จนผักสวนครัวโตเต็มที่พร้อมที่จะนำไปประกอบอาหารปลูก เด็กและผู้ปกครองคิดเมนูอาหารจากผักบุ้งจีนนำมาสนทนากับครูและเพื่อน ผู้ปกครองและครูพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความสนใจของเด็กในการทำกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของเด็กในการทำกิจกรรม

5. การประเมินผล
1. แบบประเมินความคิดเห็นจากผู้ปกครอง
2. นำผักสวนครัวที่ปลูกร่วมกันนำไปประกอบอาหารที่บ้านคิดทำเมนูจากผักบุ้งจีนและ
นำมาสนทนากับครูและเพื่อน


6. สถานที่ดำเนินการ
บริเวณข้างห้องอนุบาล 3/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์


7. ระยะเวลาในการดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม - 28 สิงหาคม 2551


8. งบประมาณ
ประมาณ 300 บาท


9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ปกครองปลูกผักสวนครัวและดูแลผักร่วมกับเด็ก
2. ผู้ปกครองเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก
3. เด็กและผู้ปกครองสังเกตการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนเป็นระยะ
4. ผู้ปกครองและเด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำกิจกรรม
5. ผู้ปกครองและเด็กร่วมกันคิดเมนูจากผักบุ้งจีนและนำไปประกอบอาหารได้
6. ผู้ปกครองและครูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันสังเกตความสนใจของเด็กในการทำกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของเด็กในการทำกิจกรรมกิจกรรมปลูกผักบุ้งจีน

น้องวากับคุณแม่ช่วยกันรดน้ำต้นผักบุ้งจีนน้องแบงค์กับคุณพ่อช่วยกันรดน้ำต้นผักบุ้งจีน


คุณแม่กับน้องโชกุนช่วยกันตักดินใส่ลงในกระถางต้นไม้เพื่อ ปลูกผักบุ้งจีนน้องไตเติ้ลกับคุณพ่อช่วยกันใส่เมล็ดผักบุ้งจีนลงในกระถาง
ผู้ปกครองกับเด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกันทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เด็ก ๆ สังเกตและวาดภาพต้นผักบุ้งจีนที่ตนเองและ ร่วมกับ
ผู้ปกครองน้องเหนือกับคุณแม่ช่วยกันบันทึกการเจริญเติบโตของต้นผักบุ้งจีนลงในสมุดบันทึก

No comments: